Inizio medverkar som talare på Frimis

Årets tema på Frimisseminariet är ”Ett föränderligt surveylandskap – möjliga strategier bortom traditionella sannolikhetsurval

Inizio medverkar på genom att Lars Lyberg inleder seminariet med en översikt av tankarna kring det föränderliga surveylandskapet med internationella utblickar. Lars berättar även om årets kanske viktigaste surveykonferens ”Big Data meets Survey Science” med arbetsnamnet BigSurv18, som äger rum i Barcelona i oktober. Konferensen har en bred bas med i princip hela världen som ”upptagningsområde”.

I en avslutande paneldiskussion medverkar Karin Nelsson om partisympatiundersökningar i samband med riksdagsvalet 2018 tillsammans med representanter för Sifo, Demoskop, Novus och Ipsos.

Om Frimis

Sedan 1995 har ett heldagsseminarium arrangerats på Frimurarehotellet i Linköping om aktuella metodfrågor kring marknads- och opinionsundersökningar. Seminarierna syftar till att vara ett forum där akademiska forskare och företrädare för de privata och offentliga undersökningssektorerna kan träffas och diskutera gemensamma undersökningsproblem. Utvecklingen inom undersökningsbranschen med stigande bortfallsnivåer för stickprovsundersökningar har lett till att de traditionella sannolikhetsurvalen inte längre fungerar som det var tänkt. Samtidigt skapas datakällor som ger nya möjligheter för informationsinhämtning och webbpanelundersökningar ökar i användning genom dess möjligheter till snabb och kostnadseffektiv datainsamling. Detta har lett till att man börjat tala om ett föränderligt surveylandskap, eller rent av ett paradigmskifte, i undersökningsbranschen där man måste bedöma kvalitet och generaliserbarhet av undersökningsresultat på ett helt nytt sätt. Frimisseminariet har tidigare tagit upp denna utveckling och vi återvänder nu till den med en genomgång av den senaste tidens aktuella frågor och händelser.

Seminariet äger rum onsdagen den 28 november 2018 på Frimurarehotellet i Linköping.

Läs inbjudan och programmet här: Frimis 2018

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018