Så här jobbar vi

Väljarbarometern och opinionsundersökningar

Aftonbladet/Inizios väljarbarometer bygger vid varje undersökningstillfälle på åtminstone 2 000 intervjuer med den röstberättigade allmänheten 18 år och äldre. Varje månad genomför vi dagliga intervjuer och kan därför producera en aktuell väljarbarometer när som helst. Vi väljer dock att låta fältperioden, dvs de dagar som vi samlar in data vara relativt kort, ca 5-10 dagar, eftersom vi vill fånga upp aktuella händelser som kan påverka väljaropinionen. Väljarbarometern ligger alltid först i frågeformuläret och andra frågor av olika karaktär följer sedan. Vanligen omfattar en undersökning en enkät som tar 3-5 minuter att genomföra. Vi använder inga belöningar till respondenterna som besvarar frågorna utan strävar efter att enkäterna ska vara intressanta och lärorika.

Intervjuerna, som genomförs både när det gäller väljarbarometern och andra opinionsundersökningar, bygger på att vi gör urval från Iniziopanelen och skapar kvoter eller strata (s.k. prestratifiering) utifrån ålder och kön som motsvarar befolkningen i riket (SCB). Därefter slumpar vi fram epostadresser inom ramen för Iniziopanelen. Efter första inbjudan skickas ytterligare två påminnelser olika dagar. På så sätt bildas nya urval varje dag, med nya och gamla adresser så att vi säkerställer att vi får med både de som svarar snabbt och de som av olika skäl behöver några dagar på sig. När man har blivit utvald till en enkät, får man en flagga i databasen som gör att man inte får en ny inbjudan inom en viss tid. Inizio tillämpar alltså en karantänregel. Skälet är att slumpen inte ska göra att man får för många inbjudningar till att medverka i undersökningar på kort tid, dvs en hög uppgiftslämnarbörda.

När ett undersökningsresultat är klart, ligger länken kvar för eventuella respondenter som inte haft möjlighet att svara tidigare. Dessa svar analyserar vi i metod- och kvalitetssäkringssyfte.

Felmarginal

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom vi tillämpar sk icke-sannolikhetsurval. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Läs mer om hur vi tänker här.

Svarsandel

I och med att urvalet i en aktuell mätning blandas upp med urval som innehåller påminnelser från tidigare dagar kan vi inte beräkna en exakt svarsandel. I regel ligger dock svarsandelen mellan 63-67 procent.

Snabbmätningar

Ibland när något särskilt har hänt genomförs snabbmätningar på ca 6 timmar. I dessa fall utökar vi urvalen, meddelar respondenterna att det är en snabbmätning och gör två påminnelser under en kort period. Utöver detta är förfarandet i övrigt detsamma. Vi gör särskilda kvalitetskontroller och låter undersökningslänkarna vara aktiva även om vi levererat resultaten. Dessa svar som kommer senare analyserar vi i metod- och kvalitetssäkringssyfte. Svarsandelen brukar i regel vara något högre i dessa fall, 67-72%.

Vägning

För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs svaren i väljarbarometern på kön, ålder (5 åldersgrupper), geografi (fördelning mellan storstäder inklusive förorter, större städer inklusive förorter samt övriga kommuntyper) samt vilket parti man röstade på i senaste riksdagsval.

När det gäller väljarbarometern kalibrerades dessutom den inledande mätpunkten i september 2018 mot det faktiska valresultatet 2018 och skillnaden mellan innevarande månad och föregående månad bearbetas statistiskt med denna inledande mätpunkt.

Publicering

För att ett partis siffror ska särredovisas krävs att partiet ska ha fått stöd av minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i den folkvalda församling som väljarbarometern avser sker redovisning av partiets stöd oavsett dess storlek.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom icke-sannolikhetsurval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson.

Iniziopanelen

Panelen innehåller epostadresser till personer som anmält sig till Iniziopanelen genom att fylla i ett rekryteringsformulär. I nuläget omfattar panelen 60 000 personer. Rekryteringsformuläret innehåller frågor om bl a ålder, kön, region och parti i föregående val. Efter avslutat formulär skickas en epost med användarvillkor till den epostadress man angivit. När man klickar på länken i eposten, godkänner man användarvillkoren och blir först då medlem i panelen. Detta förfarande kallas ”double opt-in”.

För att säkerställa att det inte är falska epost-adresser tillämpar Inizio sk fraud detection. Det innebär att vi har program som kontinuerligt kvalitetskontrollerar panelen med metoder som är gängse för branschen, men även egenutvecklade system. Metod- och kvalitetsarbetet är centralt för Inizio och vi kontrollerar kontinuerligt panelrekrytering, svarsmönster och respondentbeteende.

Vill du veta mer, kontakta Stefan Petersson.

Advisory board

Arbetet sker i samråd med en advisory board bestående av några av världens ledande opinions- och metodexperter:

  • Gunilla Broadbent, President ESOMAR Foundation, the global, market, social and opinion research foundation.
  • Stephanie Eckman, fil dr Survey Methodology vid JPSM (Joint Program in Survey Methodology) vid universitetet Maryland, USA
  • Geert Loosveldt, professor i sociologi vid katolska universitetet i Leuven, Belgien
  • Olof Petersson, fil dr statsvetenskap, fd professor, Uppsala Universitet
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook

Mäster Samuelsgatan 17
111 44 Stockholm

Kungsportsplatsen 1
411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB
2019